Revisie als instrument voor verbetering van tekstkwaliteit.
: Een exploratieve studie naar de karakteristieken van revisies en de invloed van revisies op de tekstkwaliteit van schrijfopdrachten bij studenten in het hoger onderwijs.

Translated title of the thesis: Revision as a tool for improvement of text quality.: An exploratory research on the characteristics of revision and the influence of revisions on the text quality of writing assignments done by university students.
 • Martine Hasselman

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Academisch schrijven is een belangrijke, maar complexe vaardigheid binnen het hoger onderwijs. De schrijfvaardigheid van studenten, vooral argumentatief, moet aansluiten bij de hoge eisen die gelden voor academische teksten en de context van de eigen discipline. Een van de complexe analytische vaardigheden die studenten daarvoor moeten leren beheersen is reviseren, waarbij de tekstkwaliteit wordt geëvalueerd en de tekst herschreven. Schrijvers laten verschillende strategieën zien waarin ze de schrijfactiviteiten ‘planning’ (pre-writing) en ‘revisie’ (re-writing) in een bepaalde volgorde en samenhang uitvoeren tijdens het schrijfproces.
  Dit exploratieve onderzoek diende om empirische kennis te vergaren over revisie in het academische schrijfleerproces aan de hand van daadwerkelijke veranderingen in geschreven teksten van studenten in het hoger onderwijs. Tussenversies en eindversies van tekstproducten in het schrijfproces werden systematische geanalyseerd om een antwoord te vinden op de vraag: “Welke karakteristieken hebben de revisies, die studenten uitvoeren na self-assessments met een rubric en zelfreflectievragen en welke invloed hebben deze revisies op de tekstkwaliteit?”.
  Een exploratieve studie werd uitgevoerd onder 28 eerstejaars studenten in het schrijfonderwijs van de Psychologiebachelor van de Erasmus universiteit. Daarbij werden revisies die studenten in hun geschreven teksten aanbrachten nadat ze de teksten hadden beoordeeld in self-assessments met een rubric tekstueel kwalitatief geanalyseerd. Er werd onderzoek gedaan naar de karakteristieken van de revisies en de invloed van de revisies op de tekstkwaliteit. Daarnaast werd onderzocht of het verstrekken van zelfreflectie vragen (prompts) invloed had op de revisies of de tekstkwaliteit. De materialen die in het onderzoek zijn gebruikt zijn zelfreflectie vragenlijsten, een analytische beoordelingsrubric en een codeerschema.
  De resultaten toonden aan dat studenten veelvuldige revisies uitvoerden. Op microniveau waren dat tekstaanvullingen, tekstaanpassingen en tekstverwijderingen. Revisies op macroniveau waren aanpassen van de argumentatie, aanpassen van het taalgebruik, specificeren van de probleemstelling en concepten, aanpassen van de tekststructuur, aanpassen van de tekstcorrectheid of het integreren en concluderen. De revisies leidden daadwerkelijk tot verbetering van de tekstkwaliteit van de schrijfproducten. De kwaliteitstoename van de geschreven teksten was niet significant groter in de interventiegroep, die aanvullend zelfreflectievragen kreeg. De zelfreflectievragen leidden dus niet tot meer verbetering van de tekstkwaliteit.
  De steekproef was klein. Toch laat het onderzoek zien welke karakteristieken deze revisies hadden die studenten in het hoger schrijfonderwijs uitvoerden na zelfbeoordeling van de kwaliteit van de teksten. Ook is gebleken dat deze revisies over het algemeen zinvol waren. Dit bleek uit een significante toename van de tekstkwaliteit naar aanleiding van de uitgevoerde revisies.
  Date of Award3 Jul 2018
  Original languageDutch
  SupervisorKim Dirkx (Supervisor) & Olga Firssova (Supervisor)

  Keywords

  • Self-assessment
  • exploratory study
  • analytical rubric
  • self-reflection prompts

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '