Samen Leren van Leerlingenwerk
: Een Onderzoek naar de Vraag of het Samen Leren van Leerlingenwerk door Leraren in het Lager Onderwijs een Effectieve Vorm van Professioneel Leren is

Translated title of the thesis: Collaboratively Learning from Student Work: Is Evaluating Student Work Collaboratively by Primary School Teachers an Effective Form of Professional Development?
 • Werner Bosman

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Volgens Bolhuis (2016) is professionalisering van leraren niet effectief. Effectieve professionalisering van leraren is een sterke uitdaging. Een van de effectieve professionaliseringsvormen is het stimuleren van het samen leren van leraren (Dana & Yendol-Hoppey, 2010). De centrale vraag van dit onderzoek is of het samen leren van leerlingenwerk door leraren in het lager onderwijs een effectieve vorm van professioneel leren is. Uit de centrale onderzoeksvraag werden vier deelvragen afgeleid. De eerste drie onderzochten respectievelijk de tevredenheid van de deelnemende leraren over het ‘samen leren van leerlingenwerk’, hun leren daarbij en de mogelijke invloed op hun didactisch handelen. De vierde deelvraag spiegelde de uitspraken van de leraren aan het theoretisch kader. Er werd gewerkt met twee groepen van vier en een groep van twee leraren van de tweede graad van het lager onderwijs uit drie verschillende scholen. Per school leverde een van de leraren leerlingenwerk van drie verschillende leerlingen aan. Het ging over een wiskundige leerinhoud waarbij deze leerlingen regelmatig fouten maakten. Dit leerlingenwerk was het uitgangspunt van deze vorm van professioneel leren. De leraren kregen deze leervorm als leermoment aangeboden, ieder in zijn eigen school. Dit leermoment werd gestuurd door een stappenplan of protocol dat de leraren volgden. Ze stelden eerst individueel de fouten in het leerlingenwerk vast, vervolgens maakten ze veronderstellingen over het leerproces van de leerlingen om nadien te formuleren wat deze leerlingen nodig hebben en wat dit zou betekenen voor hun onderwijspraktijk. Na het individueel moment werden deze stappen met alle leraren besproken en formuleerden ze samen praktijktips die ze in hun klas wilden uitproberen. Nadien werd dit leermoment onderzocht met behulp van de kwalitatieve onderzoeksmethode ‘focusgroep’. Voor het focusgroepsgesprek werd gebruik gemaakt van een vragenprotocol. De focusgroepsgesprekken werden met audioapparatuur opgenomen en leverden de data om de deelvragen en de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. Met de deelvragen werd achtereenvolgens gepeild naar de tevredenheid van de leraren over het ‘samen leren van leerlingenwerk’, wat en hoe zij daarbij leerden en hun bereidheid om hun didactisch handelen aan te passen. De deelnemende leraren gaven aan dat ze tevreden zijn over het ‘samen leren van leerlingenwerk’, dat ze vinden dat deze professionele leervorm hun eigen leren stimuleert en bij hen een grote bereidheid teweeg brengt om het geleerde concreet in hun praktijk uit te proberen. Voor het beantwoorden van de vierde deelvraag werden vanuit de focusgroepsgesprekken de concrete uitspraken van de leraren gespiegeld aan de kernelementen uit het theoretisch kader: het belang van professioneel leren van leraren, het effectief professioneel leren, het samen professioneel leren, het leren van leerlingenwerk en het werken met protocollen. Finaal zijn er sterke aanwijzingen om te stellen dat enerzijds de deelnemende leraren tevreden zijn over de professionele leervorm ‘samen leren van leerlingenwerk’, dat deze bijdraagt tot hun professioneel leren en bereidheid tot het aanpassen van hun didactisch handelen en dat zowel vanuit de theorie als de praktijk deze professionele leervorm kan getypeerd worden als een effectieve vorm van professioneel leren.
  Date of Award5 Sept 2018
  Original languageDutch
  SupervisorGino Camp (Supervisor)

  Keywords

  • effectief professioneel leren van leraren
  • leren van leerlingenwerk

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '