Samenwerken in zorgnetwerken: belangrijke succesfactoren voor het inrichten van een effectieve netwerkgovernance

Translated title of the thesis: Collaboration in health care networks: key success factors for effective network governance design
  • K.W.A. Quadvlieg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het Nederlandse zorgstelsel komt steeds verder onder druk te staan en netwerkzorg wordt gezien als dé oplossing om de toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren. Ondanks dat de verwachtingen ten aanzien van zorgnetwerken hooggespannen zijn, blijkt uit de praktijk dat het besturen van deze netwerken geen gemakkelijke opgave is. Ook in reeds bestaande wetenschappelijke literatuur is nog maar weinig aandacht besteed aan de governance van organisatienetwerken als geheel en de succesfactoren die een rol spelen bij het inrichten van een effectieve netwerkgovernance. In dit onderzoek wordt gepoogd een verdiepingsslag te maken met betrekking tot de diverse succesfactoren die ten grondslag liggen aan een effectieve netwerkgovernance, de wijze waarop bepaalde governancekeuzes tot stand komen en de werking van de drie in de literatuur genoemde governancemechanismen in de empirie. Door middel van meervoudig casestudie-onderzoek zijn ontwerpkeuzes met betrekking tot de governance van vier zorgnetwerken in kaart gebracht en is nader ingezoomd op de succesfactoren die de effectiviteit van deze netwerken positief beïnvloeden. Dit heeft geresulteerd in de validatie en verfijning van reeds geïdentificeerde succesfactoren uit de literatuur. Daarnaast heeft het onderzoek ook een aantal aanvullende succesfactoren opgeleverd die in een vervolgonderzoek verder onderzocht zouden kunnen worden.
Date of Award9 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorRob Vanwersch (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • Netwerkgovernance
  • zorgnetwerk
  • governancestructuur
  • governancemechanisme
  • succesfactor
  • netwerkeffectiviteit

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'