Schaarste in het omgevingsrecht

Translated title of the thesis: Scarcity in environmental law
 • E.G.T. van 't Erve

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In de zaak Windpark Zeewolde was de rechtsvraag aan de orde of de vaststelling van een ruimtelijk plan onder omstandigheden als een besluit moet worden aangemerkt waarbij een schaars publiek recht wordt verdeeld, en zo ja, wat dit dan betekent. Hierover heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak zich in haar uitspraak van 19 december 2018 uiteindelijk niet ten principale uitgelaten. In mijn scriptie heb ik mij ten doel gesteld deze vraag alsnog van een antwoord te voorzien.
  Ik ben tot het inzicht gekomen dat de vaststelling van een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan of een omgevingsplan, een besluit kan zijn, waarbij schaarse publieke rechten worden verdeeld. Wanneer daarvan sprake is, zal moeten worden nagegaan welk juridisch regime op de verdeling van die rechten van toepassing is. Zowel het nationale als het Unierecht stellen namelijk eisen aan de verdeling van schaarse publieke rechten. En die eisen verschillen op onderdelen van elkaar.
  Date of Award2 Jun 2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • verdeling schaars publiek recht
  • ruimtelijk plan

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '