Schadevergoeding bij gerechtvaardigd opgewekt vertrouwen
: Een onderzoek naar de grondslag voor schadevergoeding resp. nadeelcompensatie die vergoed dient te worden bij schending van het vertrouwensbeginsel

Translated title of the thesis: Financial compensation in case of violation of the principal of protection of legitimate expectations: A study on the legal grounds for financial compensation in Dutch administrative law, in case of violation of the principal of legitimate expectations
 • C Braun-Heijkant

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In de literatuur, jurisprudentie en wetgeving bestaat geen eenduidigheid over de vraag of een schending van het vertrouwensbeginsel een onrechtmatige dan wel een rechtmatige overheidsdaad inhoudt. Afhankelijk van de keuze naar (on)rechtmatigheid volgt een grondslag voor schadevergoeding resp. nadeelcompensatie en de daarmee samenhangende te volgen procedurele weg.

  In deze scriptie is onderzocht welke rechtsgrondslag voor schadevergoeding/nadeelcompensatie uit het bestuursrecht het meest wenselijk is bij schending van het vertrouwensbeginsel, gelet op de rechtsbescherming van de rechtspositie van de burger, zoals gewaarborgd door het recht op toegang tot de rechter ex art. 6 EVRM.

  Uit het onderzoek volgt dat het schenden van het vertrouwensbeginsel in beginsel rechtmatig is en tegelijkertijd tegenover de fidens onrechtmatig. In verband hiermee wordt in dit onderzoek geopteerd voor een financiƫle afwikkeling via het nadeelcompensatierecht, langs de weg van het onzelfstandig schadebesluit. Gelet op de rechtspositie van de burger, zoals gewaarborgd door de randvoorwaarden uit artikel 6 EVRM, wordt in dit onderzoek geconcludeerd dat de meest wenselijke grondslag voor nadeelcompensatie het vertrouwensbeginsel zelf is.
  Date of Award18 Oct 2021
  Original languageDutch
  SupervisorRolf Ortlep (Supervisor) & Karianne Albers (Examiner)

  Keywords

  • bestuursrecht
  • vertrouwensbeginsel
  • schadevergoeding
  • nadeelcompensatie
  • Art. 6 EVRM

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '