Schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer

: Rechtsgronden en grondslagen in de toekomstige Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht

  • N. Doorn

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie bevat een onderzoek naar de rechtsgronden en grondslagen voor schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer. De vraag die hierbij centraal staat is de volgende: hoe dient het hoofdstuk dat ziet op schade in de toekomstige Omgevingswet ingevuld te worden om, in combinatie met de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad, te komen tot een dogmatisch zuiver stelsel voor schadevergoeding dat ook voldoende rechtszekerheid biedt voor benadeelden. Ter beantwoording van deze vraag is eerst onderzocht welke beginselen de rechtsgrond vormen voor schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer. De twee belangrijkste rechtsgronden zijn het égalité-beginsel en de bescherming van de eigendom, welke met name via artikel 1 EP wordt geboden. Een analyse van het bestaande waterrecht en het voorstel van de nieuwe Omgevingswet toont aan dat het wenselijk is om in de nieuwe Omgevingswet een aparte schaderegeling voor gedoogplichten te codificeren. De overige schadeveroorzakende handelingen kunnen onder de nieuwe nadeelcompensatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht afgehandeld worden.
Date of Award12 Apr 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Karianne Albers (Examinator)

Cite this

Schadevergoeding voor handelingen in het kader van het waterbeheer: Rechtsgronden en grondslagen in de toekomstige Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht
Doorn, N. (Author). 12 Apr 2016

Student thesis: Master's Thesis