Schuldig totdat uw onschuld is bewezen
: Een onderzoek naar het laten vervallen van het vereiste van ernstige bezwaren bij voorlopige hechtenis in geval van terroristische misdrijven

Translated title of the thesis: Guilty until proven innocent
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Artikel 67 lid 4 Sv bepaalt dat in geval van verdenking van het plegen of voorbereiden van ernstige terroristische misdrijven, de gevangenneming tot aan de eerste 30 dagen bevolen kan worden, buiten het vereiste van ernstige bezwaren. Dit terwijl op grond van artikel 5 lid 1 sub c EVRM vrijheidsbeneming, in de vorm van voorarrest, enkel is toegestaan indien onder meer sprake is van een redelijke verdenking. Onder de Europese redelijke verdenking en de Nederlandse ernstige bezwaren kan nagenoeg hetzelfde worden verstaan. Artikel 67 lid 4 Sv maakt dus inbreuk op het recht op vrijheid van artikel 5 lid 1 sub c EVRM.
Aan de hand van het door het EHRM ontwikkelde toetsingskader kan getoetst worden of de geconstateerde inbreuk gerechtvaardigd kan worden. Aan de eerste twee voorwaarden wordt voldaan: de inbreuk is bij wet voorzien en dient een legitiem doel. Met betrekking tot het laatste criterium, het noodzakelijkheidscriterium, stelt het EHRM dat de noodzakelijkheid van de voorlopige hechtenis, ongeacht de duur hiervan, aangetoond moet kunnen worden. Daarnaast moeten andere minder zware maatregelen worden overwogen en ontoereikend bevonden zijn. Is dit het geval, dan wordt ook aan het derde criterium voldaan en zal artikel 67 lid 4 Sv geen inbreuk maken op het recht op vrijheid van artikel 5 EVRM.
Date of Award10 Jan 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Voorlopige hechtenis
  • Ernstige bezwaren
  • Terroristische misdrijven
  • Europese grondrechten
  • Redelijke verdenking
  • Gerechtvaardigde inbreuk

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'