Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: van modeverschijnsel tot maatschappelijk erkend probleem

Translated title of the thesis: Sexually transgressive behavior at the workplace: from fashion trend to socially recognized problem
  • L.L.J. Stam

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, kunnen werkgevers de arbeidsovereenkomst met een beklaagde werknemer ontbinden vanwege verwijtbaar handelen. Wanneer er sprake is van ernstige verwijtbaarheid, is de werkgever tevens geen transitievergoeding verschuldigd. Om te achterhalen welke omstandigheden in deze beoordeling meewegen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: onder welke omstandigheden wordt een seksueel grensoverschrijdende gedraging van een werknemer aangemerkt als verwijtbaar handelen van die werknemer in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub e BW, zodanig dat de werkgever een redelijke grond heeft voor opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder dat hij een transitievergoeding is verschuldigd ingevolge artikel 7:673 lid 7 onder c BW? Voor de beantwoording van deze vraag is een literatuur- en jurisprudentieonderzoek uitgevoerd naar de rechtspraak van de afgelopen tien jaar. Uit dit onderzoek is gebleken dat de zorgplicht van de werkgever, de persoonlijke omstandigheden, de intentie, de bedrijfscultuur, de werk- of privésfeer, de onderlinge verhouding en de zelfreflectie omstandigheden zijn die de rechter laat meewegen in deze beoordeling, waarbij de lat voor ernstige verwijtbaarheid hoog blijkt te liggen. Het is gebleken dat rechters strenger optreden – niet alleen tegen werknemers, maar ook tegen werkgevers.
Date of Award14 Nov 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Ton Lamers (Examiner)

Keywords

  • seksueel
  • grensoverschrijdend
  • ontslag
  • E-grond
  • verwijtbaar
  • transitievergoeding

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'