Spel en Spelling
: Effecten van een Gegamificeerd Digitaal Werkboek op Motivatie en Spellingvaardigheid van Basisschoolleerlingen.

Translated title of the thesis: : Effects of a Gamified Digital Workbook on Motivation and Spelling skills of Primary School Pupils
 • Gertrude van Egmond-van Beelen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In 2016 heeft het bedrijf ‘AndersWinst digitaal leren’ het digitale werkboek Kpito ontworpen. In dit onderzoek is de derde pilotversie van Kpito getest, waarin leerlingen adaptief aan opdrachten kunnen werken en waaraan een beloningssysteem is toegevoegd. Digitaal oefenen van spellingvaardigheid is controversieel in het basisonderwijs en verschillende onderzoeken rapporteren daarbij uiteenlopende resultaten. Doel van dit onderzoek is het effect te meten van het gebruik van het digitale werkboek Kpito, met de toegevoegde spelelementen (feedback, beloning en uitdaging), op de motivatie en spellingvaardigheid van basisschoolleerlingen. Daartoe worden de motivatie en spellingvaardigheid in twee condities (Kpito-gebruik versus de gangbare methode) vergeleken. Aan het experiment namen 97 leerlingen uit groep 5, 6 en 7 van twee verschillende basisscholen deel. De experimentgroep (n = 48) maakte gedurende zes weken gemiddeld 60 minuten per week gebruik van het digitale werkboek Kpito voor het maken van spellingoefeningen. De controlegroep (n = 49) besteedde in dezelfde periode evenveel tijd aan het maken van spellingoefeningen in het papieren werkboek Taalactief. De onderzoeksgroep bestond uit 56 jongens (58%) en 42 meisjes (42%); met een gemiddelde leeftijd van 9 jaar. In een quasi-experimenteel design met pre- en posttests zijn veranderingen in de motivatie en spellingvaardigheid vergeleken. Hiervoor is gebruik gemaakt van Mixed ANOVA. Aanvullend zijn kwalitatieve gegevens verzameld door afname van semi-gestructureerde interviews met leerlingen uit de kpito-groep (n = 10) om de waardering voor het programma en de spelelementen te inventariseren. De leerlingen vulden een vragenlijst in gebaseerd op de Intrinsic Motivation Inventory (Ryan & Deci, 2000) en maakten de SchoolVaardigheidsToets-Spelling (Braams & De Vos, 2015) als voor- en nameting. Het gebruik van het digitale werkboek blijkt een groot positief effect te hebben op de motivatie voor het maken van spellingoefeningen. Dit effect is het grootst bij leerlingen met beperkingen in hun (schrijf)motorische vaardigheid. Er was geen significante groei in spellingvaardigheid in beide condities. De meeste leerlingen beoordelen het gebruik van het digitale werkboek positief. Vooral de directe feedback en de mogelijkheid om te herkansen worden gewaardeerd. De conclusie is dat het gebruik van het digitale werkboek Kpito een groot positief effect heeft op de motivatie van leerlingen voor het maken van spellingoefeningen. De grote verschillen in motivatie tussen motorisch beperkte en niet beperkte leerlingen worden zelfs geminimaliseerd. Er zijn geen verschillen gevonden in de leeropbrengsten voor spellingvaardigheid, ook niet wanneer werd gecompenseerd voor de toegenomen motivatie als mediator.
  Date of Award16 Aug 2018
  Original languageDutch
  SupervisorWim Westera (Supervisor) & Jo de Neubourg - Boon (Examiner)

  Keywords

  • tablet
  • spelling
  • basisonderwijs
  • digitaal werkboek
  • motoriek

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '