STIKSTOF DEPOSITIE MITIGEREN IN HET PROJECT PHS METEREN-BOXTEL TEN BEHOEVE VAN NATUURBEHOUD
: Drie manieren om stikstofdepositie te mitigeren ten behoeve van natuurbehoud, getoetst aan het project PHS Meteren-Boxtel.

Translated title of the thesis: Mitigating nitrogen deposition in project PHS Meteren-Boxtel for the purpose of preserving nature. : The following study will outline three ways to test nitrogen deposition mitigation in purpose of nature conservation at the project PHS Meteren-Boxtel.
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Middels deze scriptie heb ik onderzocht welke manieren de toename van stikstofdepositie in een project voldoende mitigeren om door middel van een passende beoordeling zekerheid te bieden dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura-2000 gebied niet worden aangetast en daarmee daadwerkelijk bijdragen aan natuurbehoud. Drie verschillende mogelijkheden zijn aan bod gekomen te weten; het treffen van beschermingsmaatregelen, het begrenzen van de effecten van stikstofdepositie en een activiteit niet in al haar elementen en/of in samenhang met andere activiteiten te beoordelen. Er worden in de rechtspraak strenge eisen gesteld aan het treffen van beschermingsmaatregelen, maar zij dragen dan ook daadwerkelijk bij aan natuurbehoud. De tweede mogelijkheid wordt door het Adviescollege bekritiseert en behoeft volgens de Afdeling nadere onderbouwing. De afkapgrens draagt niet bij aan natuurbehoud. De derde mogelijkheid is, naast dat het een fictieve afname in stikstofdepositie betreft, niet toegestaan op grond van de Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming, maar de Afdeling biedt hiertoe wel mogelijkheden als er een duidelijk onderscheidt gemaakt kan worden. In het project PHS Meteren-Boxtel wordt van alle drie de genoemde mogelijkheden gebruik gemaakt. Het project zou echter geen rechterlijke toetst doorstaan.
Date of Award29 Oct 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • beschermingsmaatregelen
  • afkapgrens
  • samenhang
  • habitatrichtlijn artikel 6 lid 3
  • passende beoordeling
  • stikstofdepositie

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'