Strafvorderlijke disbalans
: Een onderzoek naar de gelijkwaardigheid van rollen tussen de officier van justitie en de verdediging bij inzage/verstrekking van processtukken en het horen van getuigen binnen het nieuwe gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering

Translated title of the thesis: Imbalanced criminal procedure
  • J.N.J. Tuip

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het beginsel van equality of arms dat afgeleid kan worden uit artikel 6 EVRM geeft de gelijkwaardigheid tussen de procespartijen aan. De rechten/bevoegdheden van de officier van justitie mogen processueel niet wezenlijk voordeliger zijn dan die van de verdediging. In mijn onderzoek heb ik mij beperkt tot het recht op inzage/verstrekking van processtukken en op het indienen van een verzoek tot getuigenverhoor. De belangrijkste knelpunten die hieruit voortkomen zijn: 1) de OvJ heeft te veel vrijheid om te bepalen wanneer hij inzage/verstrekking van processtukken verleent aan de verdediging en 2) de verdediging wordt benadeeld, omdat het haar onvoldoende duidelijk is wanneer een getuigenverhoor tijdig is ingediend. Om de gelijkwaardigheid tussen de rollen van de OvJ en de verdediging te kunnen bepalen, heb ik de regelgeving van het voorgenomen nieuwe WvSv omtrent voornoemde knelpunten, getoetst aan criteria van het EHRM betreffende equality of arms. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen volledige sprake is van equality, omdat de OvJ beschikt over alle stukken, terwijl het nieuwe wetsvoorstel bij de inzage van stukken, nog altijd ruimte laat voor de OvJ om niet of te laat te reageren op verzoeken van de verdediging. Daarnaast kan de OvJ altijd een getuige oproepen, terwijl de verdediging daarvoor afhankelijk blijft van de beslissing van de rechter.
Date of Award25 Oct 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • overwegend inquisitoir
  • equality of arms
  • beweging naar voren
  • tijdigheid
  • praktische werkelijkheid
  • noodzakelijkheidscriterium

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'