Succes van een strategische alliantie binnen de high tech sector

Translated title of the thesis: Success of a strategic alliance within the high tech sector
  • M.L.F. van Dongen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het onderzoek wat voor u ligt heeft als doel inzichten te geven wat de meest bepalen kritische succesfactoren zijn voor een succesvolle strategische alliantie binnen de high tech sector. Het is uitgevoerd vanuit het leveranciers en partner perspectief. Om te bepalen welke kritische succesfactoren het meest bepalend zijn heeft de onderzoeker uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en deze gestaafd in de praktijk met behulp van drie case study’s. Vanuit het uitgebreid literatuuronderzoek werd geen eenduidig antwoord gevonden welke kritische succesfactoren binnen een high tech strategische alliantie het meest bepalend zijn om succesvol samen te werken. Betreffende het succes of falen van een strategische alliantie zijn er tal van indicatoren gevonden, er is geen basis gevonden dat deze indicatoren op voorhand een succesvolle of falende strategische alliantie zouden kunnen prognosticeren. Wat wel van belang is voor een succesvolle strategische alliantie zijn bepaalde aandachtspunten. Binnen het praktijkonderzoek en de case study’s zijn er semigestructureerde interviews uitgevoerd aan zowel de leverancierskant als de partnerkant. Vanuit het praktijkonderzoek zijn elf bepalende succesfactoren aan te wijze die naar voren kwamen binnen de high tech allianties. Deze elf succesfactoren zijn het meest bepalend binnen het praktijkonderzoek en komen voor over alle drie de casussen. Van deze elf meest bepalende succesfactoren komen er vijf voor binnen de top elf van de meest besproken succesfactoren binnen het theoretische onderzoek. Als we kijken naar oorzaak-gevolg relaties tussen de events en succesfactoren is van een sterke onderlinge band, openheid en vertrouwen met een mate van zekerheid vast te stellen dat deze de meest bepalende succesfactoren zijn binnen deze casussen.
Date of Award16 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Strategische alliantie(s)
  • high tech
  • kritische succesfactoren
  • succesvolle
  • case study(’s)
  • leverancier
  • partner

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'