Teamgericht HRM binnen de non-profit sector.
: Een case studie naar het gebruik van teamgericht HRM binnen het Voortgezet Onderwijs en de Koninklijke Luchtmacht

Translated title of the thesis: Team oriented Human Resources Management within the non-profit sector. : A case study concerning the usage of team-oriented HRM within Secondary Education and the Royal Netherlands Airforce
 • Willem Greven

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Achtergrond
  Human Resources Management (HRM) richt zich op het beïnvloeden van de houding en het gedrag van werknemers. Er is meer aandacht nodig voor HRM onderzoek in de non-profit sector omdat deze sector onder druk staat om financieel te presteren en de maatschappelijke meerwaarde moet worden aangetoond. In dit onderzoek ligt de focus bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en het Voortgezet Onderwijs (VO). Zo wordt binnen het VO HRM door teamleiders uitgevoerd om het professionaliseren van onderwijsmedewerkers te ondersteunen, gericht op de verbetering van de onderwijskwaliteit. De KLu past HRM toe om ervoor te zorgen dat de organisatie zich beter kan aanpassen aan de omgeving.

  Doel
  Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de invloed van HRM regelgeving op het uitvoeren van teamgericht HRM door teamleiders in de non-profit sector. Door te onderzoeken hoe HRM regelgeving de wijze beïnvloedt waarop teamleiders het teamgericht HRM toepassen, kan een bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van prestaties in de non-profit sector.

  Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp
  Er zijn twee verschillende sectoren, het VO en de KLu, met elkaar vergeleken door middel van kwalitatief onderzoek. Het VO en de KLu hebben eigen HRM regelgeving waardoor het mogelijk was om een vergelijking te maken. Er is onderzoek gedaan bij instellingen die een vergelijkbaar primair proces kennen, het verzorgen van onderwijs. De instellingen zijn medio mei 2018 benaderd met behulp van een informatiebrief waarna zij teamleiders beschikbaar hebben gesteld en HRM documenten hebben aangeleverd. Er zijn bij vier instellingen in het VO, acht teamleiders geïnterviewd. Bij de KLu zijn er acht teamleiders geïnterviewd die bij één instelling werkzaam zijn.

  Meetinstrumenten
  Er is een topiclijst met codering gemaakt waarmee een vragenlijst is opgesteld. Aan de hand van de vragenlijst zijn semigestructureerde interviews met de teamleiders zijn gehouden. De topiclijst, inclusief codering, is gebaseerd op concretisering van elementen uit HRM regelgeving op verschillende niveaus: Landelijk, sectoraal en instellingsniveau. Operationalisering van HRM concepten heeft plaatsgevonden aan de hand van de AMO theorie van Appelbaum: Aan ieder element (“ability”, “motivation” en “opportunity”) is een HRM instrument gekoppeld. Bij de instellingen zijn HRM documenten opgevraagd.

  Resultaten
  Teamleiders VO ervaren HRM regelgeving zowel positief als negatief. Wanneer teamleiders VO mandaat ervaren bij teamgerichte HRM activiteiten, wordt ondersteuning ervaren. Teamleiders VO ervaren positieve en negatieve gevolgen van HRM regelgeving. Teamleiders KLu ondervinden een overwegend positieve invloed van HRM regelgeving. Wanneer teamleiders KLu mandaat en verplichtingen ervaren, wordt ondersteuning ervaren. Teamleiders KLu zijn overwegend positief over de gevolgen van HRM regelgeving.

  Conclusie
  HRM regelgeving, ongeacht het niveau waarop deze is opgesteld, wordt door de teamleiders VO en KLu als beïnvloedend ervaren voor de uitvoering van hun teamgerichte HRM activiteiten. Het ervaren van mandaat lijkt ook tot het ervaren van ondersteuning te leiden. Overwegend zijn teamleiders positief over de ervaren gevolgen. De resultaten zijn niet zonder meer te generaliseren. De non-profit sector is groter en meer divers dan de onderzoeksgroep, verwacht wordt dat deze verschillen leiden tot andere resultaten.
  Date of Award11 Dec 2018
  Original languageDutch
  SupervisorMarjan Vermeulen (Supervisor) & P. Runhaar (Supervisor)

  Keywords

  • Human resources management (HRM)
  • eamgericht HRM
  • handelingsruimte
  • voortgezet onderwijs
  • Defensie
  • Koninklijke Luchtmacht
  • teamleider
  • onderwijs
  • HRM regelgeving

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '