The winner takes it all, of blijft ook in IE-zaken goede raad soms toch duur? De proceskostenveroordeling in zaken van IE-recht

  • Jos van den Boom

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie heb ik mij gericht op de vraag hoe de met het voeren van een rechtsgeding gemoeide (‘binnen-gerechtelijke’) kosten, voor zover die niet voor rekening van de Staat komen, over de procespartijen worden verdeeld. Die verdeling is geregeld in art. 237 Rv. Sinds 1 mei 2007 is art. 1019h Rv van kracht. Dat artikel geeft de basis voor de proceskostenveroordeling in geschillen betreffende IE-recht. Laatstbedoelde proceskostenveroordeling wijkt op verscheidene punten af van de algemene regeling van art. 237 Rv. In verband met het grote economische belang van IE-rechten voor een goede werking van de interne markt, heeft het Europees Parlement de zogeheten Handhavingsrichtlijn uitgevaardigd. Deze richtlijn beoogt de handhaving van IE-rechten in alle lidstaten te harmoniëren. Artikel 1019h Rv vormt de ‘vertaling’ van artikel 14 van die Richtlijn. Op basis van dit artikel dient de rechter de verliezende partij te veroordelen in de ‘redelijke en evenredige’ proceskosten van de partij die in de procedure aan het langste eind trekt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Art. 1019h Rv is (juist wél) bedoeld als middel om maatschappelijk gedrag te beïnvloeden. Het artikel is uitsluitend van toepassing op geschillen met betrekking tot IE-rechten. In de rechtspraak is inmiddels uitgemaakt dat daartoe niet behoren de procedures ter zake van ‘slaafse nabootsing’. Ten aanzien van het ‘portretrecht’ en de zogeheten ‘persoonlijkheidsrechten’ van art. 25 Auteurswet, bestaat nog onzekerheid over de vraag of art. 1019h Rv daarop wel van toepassing is. Voor een proceskostenveroordeling op basis van art. 1019h Rv is alleen plaats indien daartoe een expliciete vordering is ingesteld. Wordt een proceskostenveroordeling op basis van art. 1019h Rv toegekend, dan wordt géén onderscheid gemaakt tussen kosten die gemaakt zijn in de voorfase en kosten die gemaakt zijn in het kader van het rechtsgeding zelf.
Date of Award26 Feb 2008
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorLieke Quanjel - Schreurs (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

The winner takes it all, of blijft ook in IE-zaken goede raad soms toch duur? De proceskostenveroordeling in zaken van IE-recht
Boom, J. V. D. (Author). 26 Feb 2008

Student thesis: Master's Thesis