Toepassing van de nekklem door een politieambtenaar in de knel door het recht op leven?
: Een onderzoek naar de verenigbaarheid van de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar bij toepassing van een dodelijke nekklem door een politieambtenaar met artikel 2 EVRM.

Translated title of the thesis: Use of neck hold by police jeopardised by right to life? : An examination of the compatibility of the Use of Force (Investigating Officers) Act with Article 2 ECHR in the event of a fatal neck hold applied by a police officer.
  • M.F. van Gestel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie onderzoekt, wanneer sprake is van een dodelijke toepassing van de nekklem door een politieambtenaar, of de wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaren verenigbaar is met artikel 2 EVRM dat het recht op leven waarborgt. Met de inwerkingtreding van deze wet zijn een nieuwe strafbaarstelling (art. 372 Sr) en rechtvaardigingsgrond (art. 42 lid 2 Sr) toegesneden op politieambtenaren toegevoegd, alsmede een onderzoekskader naar (dodelijk) politiegeweld. Uit het jurisprudentieonderzoek naar art. 2 EVRM blijkt dat de wet op sommige punten onverenigbaar is met de verplichtingen die uit art. 2 EVRM voortvloeien. Met name de geweldsinstructie voor én training in de toepassing van de nekklem zijn problematisch. Bovendien zou de onafhankelijkheid van het OM beter gewaarborgd kunnen worden in alle gevallen van dodelijk politiegeweld. In deze scriptie zijn drie aanbevelingen gedaan, zodat beter wordt voldaan aan de vereisten van art. 2 EVRM. Ten eerste om de toepassing van de nekklem nader te normeren in de Ambtsinstructie. Ten tweede om politieambtenaren te trainen in de toepassing van de nekklem met verwurging. Ten derde om de onafhankelijkheid van het OM beter te waarborgen.
Date of Award18 Jan 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorRobert Timmers (Supervisor) & Göran Sluiter (Examiner)

Keywords

  • Nekklem
  • wet Geweldsaanwending opsporingsambtenaar
  • politieambtenaar
  • artikel 2 EVRM
  • recht op leven
  • dodelijk politiegeweld

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'