Toetsen Analyseren. Moet Dat Per Se? De Relatie Tussen het Doen van Toetsanalyses, Opvattingen van Docenten Hierover en Toetskwaliteit.

 • Chantal De Koster

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het doen van een psychometrische analyse wordt gezien als een positieve bijdrage aan de kwaliteit van toetsen. Hoewel binnen Fontys Lerarenopleiding Tilburg van docenten verwacht wordt dat zij tentamens psychometrisch analyseren, doen niet alle docenten dat. Het is niet duidelijk of er een relatie is tussen het doen van psychometrische analyses en de kwaliteit van toetsen. Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen wat de relatie is tussen het praktisch gebruik van de psychometrische analyse, de opvattingen van docenten hierover en de kwaliteit van toetsen. Kwaliteit van toetsing is in dit onderzoek omschreven als betrouwbaarheid van de toets enerzijds (kwaliteit 1) en het percentage goede toetsitems in een toets anderzijds (kwaliteit 2). Het onderzoek is uitgevoerd bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Data zijn door middel van een selecte steekproef verzameld. Psychometrische analyses van docenten die zelf analyseren zijn verzameld. Van docenten die zelf niet analyseren zijn tentamens verzameld. Vervolgens zijn deze tentamens psychometrisch geanalyseerd (door de onderzoeker). Daarna is een vragenlijst uitgezet onder de participanten met twintig stellingen over het doen van psychometrische analyses. Met behulp van SPSS is middels een t-toets onderzocht of het doen van een psychometrische analyse effect heeft op de kwaliteit van toetsen. Tevens is middels een t-toets onderzocht of opvattingen over het doen van psychometrische analyses effect hebben op de kwaliteit van toetsen. Middels een regressie analyse is onderzocht in hoeverre opvattingen van docenten over psychometrische analyses de relatie tussen het doen van psychometrische analyses en de kwaliteit van toetsen beïnvloeden. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen het wel of niet analyseren van toetsen en het hebben van negatieve of positieve opvattingen in relatie tot de kwaliteit van toetsen. Docenten die wel analyseren hebben naarmate zij positievere opvattingen hebben over het psychometrisch analyseren een significant hoger percentage goede items in hun toetsen (kwaliteit 2). Deze relatie gaat niet op voor het effect op voor de betrouwbaarheid (kwaliteit 1). Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van toetsen slechts positief beïnvloed wordt door een positieve opvatting over het analyseren als docenten psychometrische analyseren. Dit geldt dan overigens alleen voor het aantal goede toetsitems en niet voor de betrouwbaarheid van de toets.
  Date of Award1 Feb 2018
  Original languageDutch
  SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

  Cite this

  '