Transparante overheid. Grenzen aan openbaarheid

  • R.M.J. Bustraan

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Een verhandeling over de ontwikkeling van het openbaar bestuur, het belang van openbaarheid ten behoeve van een democratische bestuursvoering en de balans tussen openbaarheid en de effectiviteit van het openbaar bestuur. De onderzoeksvraag is: Wordt met het concept wetsvoorstel, Wet aanpassing Wob, het beoogde doel bereikt, inhoudende dat de in de praktijk gesignaleerde knelpunten inzake informatieverzoeken –en met name onredelijk gebruik van de Wob- worden opgelost en welke alternatieve oplossingen zijn aanbevelenswaardig? De auteur schetst, na een algemene uiteenzetting over openbaarheid van bestuur, de in de bestuurspraktijk gevoelde knelpunten en neemt naar aanleiding hiervan en op basis van het concept wetsvoorstel Wet aanpassing Wob conclusies over de vraag of deze knelpunten worden weggenomen. Daarnaast doet de auteur aanbevelingen om op alternatieve wijze te komen tot een betere balans tussen openbaarheid en de effectiviteit van het openbaar bestuur.
Date of Award7 Feb 2013
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorBertus Schurink (Supervisor) & Jos Teunissen (Examinator)

Cite this

Transparante overheid. Grenzen aan openbaarheid
Bustraan, R. M. J. (Author). 7 Feb 2013

Student thesis: Master's Thesis