Tussen voorzorg en evenredigheid: de implicaties van de ABRvS-uitspraak Woningsluiting Harderwijk voor de intensiteit van de evenredigheidstoets voor besluiten in het ruimtelijke ordeningsrecht waarbij het voorzorgsbeginsel toegepast wordt.

Translated title of the thesis: Between precaution and proportionality: the implications of the Dutch Council of State judgment Woningsluiting Harderwijk for the intensity of the judicial proportionality test of precautionary decisions in Dutch spatial planning law.
  • E.A. de Bruijne

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De ABRvS heeft met haar uitspraak Woningsluiting Harderwijk de deur geopend voor een intensievere evenredigheidstoets door de bestuursrechter. De specifieke intensiteit van de evenredigheidstoets dient per geval bepaald te worden op basis van meerdere factoren die onder meer zien op de betrokken algemene en individuele belangen, alsmede de mate waarin deze belangen door een besluit geraakt worden. Deze scriptie bespreekt de invloed van Woningsluiting Harderwijk op de intensiteit van de evenredigheidstoetsing van besluiten in het ruimtelijke ordeningsrecht waarbij het voorzorgsbeginsel wordt toegepast. De ABRvS koos niet lang geleden namelijk expliciet voor een terughoudende toetsing van dergelijke besluiten wegens hun politieke aard. Dient de bestuursrechter nu over te gaan tot een intensievere toetsing van dergelijke “voorzorgsbesluiten”? Bovendien: zelfs indien na Harderwijk een intensievere evenredigheidstoets mogelijk is, is het maar de vraag of de bestuursrechter op effectieve wijze de juiste toetsingsintensiteit kan bepalen. In gevallen waarin het voorzorgsbeginsel een rol speelt bestaat er immers wetenschappelijke onzekerheid omtrent de aard en omvang van risico´s voor het milieu en de menselijke gezondheid. Daarom gaat deze scriptie ook in op de manier waarop de bestuursrechter rekening kan houden met dergelijke onzekerheid.
Date of Award25 Jan 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorGerrie Lodder (Supervisor) & Sander Kole (Examiner)

Keywords

  • Evenredigheidstoets
  • Voorzorgsbeginsel
  • Ruimtelijke ordeningsrecht
  • Artikel 3:4 lid 2 Awb
  • Woningsluiting Harderwijk
  • Toetsingsintensiteit

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'