Values als Invloedrijke Factoren voor Docenten bij de Toepassing van Assessment for Learning

Translated title of the thesis: Values as Influential Factors for Teachers in the Application of Assessment for Learning
 • Thijmen Van Alphen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Onderwijs waarbij de nadruk ligt op de eindbeoordeling kan negatieve gevolgen hebben voor de motivatie van leerlingen en de kwaliteit van hun leerproces. Assessment for Learning (AfL) is een onderwijsbenadering die een tegenbeweging vormt voor dergelijk onderwijs, maar in de praktijk weinig wordt toegepast. De keuze van docenten voor de toepassing van dergelijk innovatief onderwijs hangt mogelijk samen met de values (waarden) die docenten er op nahouden. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of de vier values (Intrinsic, Attainment, Utility en Cost) uit de Expectancy-Value Theory van invloed zijn op de keuze van docenten om AfL toe te passen in hun lespraktijk.
  Met behulp van convenience sampeling en snowball sampeling zijn 2250 docenten in het Nederlandse middelbaaronderwijs via e-mail bereikt. Hiervan hebben 15 (0.67%) docenten geparticipeerd aan drie digitale meetmomenten en de toegepaste interventie. De interventie bestond uit een 7,5 minuten durende Webinar, waarin docenten spraken over hun positieve ervaring met de toepassing van AfL. Deze werd ingezet na de afname van het tweede meetmoment met als doel de values omtrent de toepassing van AfL positief te beïnvloeden. De afgenomen vragenlijst is samengesteld uit schalen van meerder gevalideerde vragenlijsten, waaronder de Assessment for Learning Questionnaires for Teachers (TAFL-Q), Intrinsic Motivation Inventory (IMI) en de Instructional Efficacy Scale. De items van deze schalen zijn in overleg met docenten verwoord zodat zij passen bij de praktijk en de omgang met AfL.
  Dit pretest-posttest pre-experiment met drie meetmomenten had als doel om natuurlijke groei in de values te detecteren en het effect van de interventie zichtbaar te maken. De data werd gemodelleerd in een Structural Equation Model raamwerk om zo de relaties tussen de variabelen te onderzoeken.
  Bij het in verband brengen van de values en de keuze van docenten bij de toepassing van AfL werd de cost-value apart opgenomen in het model. Deze value bleek op een andere wijze effect uit te oefenen op de keuze. De attainment, intrinsic en utility-values leken wel een significante relatie te hebben met de keuze van docenten. Om een functionerend groeimodel te kunnen maken waarbij de verandering van de values over de drie meetmomenten werd opgenomen, moest de cost-value volledig buiten beschouwing worden gelaten. Het groeimodel, zonder de cost-value, suggereerde dat de interventie mogelijk effect heeft gehad op de wijze waarop docenten kijken naar de toepassing van AfL.
  Op basis van deze resultaten kan men deze studie zien als een eerste stap richting het in kaart brengen van het effect van values op de toepassing van AfL in de lespraktijk. Dit verband lijkt namelijk aanwezig, met uitzondering van de cost-value, welke nader onderzocht dient te worden om te achterhalen wat de exacte relatie hiervan is in verhouding tot de andere constructen. De resultaten en de literatuur suggereren dat de cost-value niet direct van invloed is op de keuze van mensen, maar wellicht indirect via de andere values invloedrijk is. Daarnaast is een eerste stap gemaakt richting de ontwikkeling en het testen van een interventie op de values rond AfL. Aanvullend onderzoek met een grotere steekproef en een controle groep is echter nodig om conclusies te trekken.
  Date of Award23 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorRon Pat El (Supervisor), Kim Dirkx (Supervisor) & Inge van der Wurff (Examiner)

  Keywords

  • Values
  • Assessment for Learning
  • Teachers
  • Intervention

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '