Verder in het Hbo, eerste ervaringen

: Een onderzoek naar ervaringen van studenten met een aantal condities die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo

 • Kim Hulsman

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Er is de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar de uitval en doorstroom van studenten middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het verbeteren van de doorstroom voor studenten is daarnaast een belangrijke, nationale doelstelling. Om deze doorstroom te optimaliseren is het belangrijk inzichtelijk te hebben welke condities hierin een rol spelen.
  Het onderzoek is uitgevoerd binnen Regionaal Opleiding Centrum (ROC) Deltion College en de
  centrale onderzoeksvraag in dit beschrijvend onderzoek luidt: Wat zijn de ervaringen van studenten met een aantal condities die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo?
  Door middel van zowel kwantitatieve (vragenlijsten voor en na de doorstroom) en kwalitatieve (interviews met niet-doorstromers) data is een antwoord op de onderzoeksvraag geformuleerd.
  De resultaten uit de vragenlijsten laten bijvoorbeeld zien dat het oordeel van studenten lager wordt na de doorstroom als het gaat over aspecten van motivatie, keuzeproces en het inschatten van het niveau. Het oordeel van studenten wordt hoger als het gaat over aspecten van begeleiding en informatieverschaffing vanuit de mbo-opleiding. Bij de instellingskenmerken is er geen verschil tussen de beoordelingen voor en na de doorstroom. De resultaten uit de vragenlijsten zijn aangevuld met resultaten uit semigestructureerde interviews, afgenomen bij studenten die niet doorstroomden naar het hbo.
  Met dit onderzoek is een eerste aanzet gegeven om condities in kaart te brengen, daar waar het de mbo-student betreft die door wil stromen naar het hbo. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verder verbeteren van de vragenlijsten en het analyseren van aanvullende condities die een rol kunnen spelen in de doorstroom naar het hbo en een succesvol vervolg daarin.
  Een aanbeveling voor de praktijk op basis van het huidige onderzoek is om met studenten tijdig in dialoog te gaan over hun doorstroom (loopbaan) en hen daarin mogelijkheden en vrijheid te bieden om zelf bij te kunnen dragen aan een succesvolle doorstroom. De student dient ondersteund te worden in het realistisch in kunnen schatten van het gevraagde hbo-niveau om op deze manier optimaal door te kunnen stromen.
  Date of Award6 Aug 2019
  Original languageDutch
  Awarding Institution
  • Open Universiteit
  SupervisorSjef Stijnen (Supervisor), Laurie Delnoij (Supervisor) & Marjan Vermeulen (Examinator)

  Keywords

  • doorstroom
  • middelbaarberoepsonderwijs
  • hoger beroepsonderwijs
  • motivatie
  • keuzeproces
  • loopbaanbegeleiding
  • pedagogisch-didactische aanpak
  • realistische verwachtingen

  Cite this

  Verder in het Hbo, eerste ervaringen: Een onderzoek naar ervaringen van studenten met een aantal condities die betrekking hebben op de doorstroom van mbo naar hbo
  Hulsman, K. (Author). 6 Aug 2019

  Student thesis: Master's Thesis