Verhoorbijstand in Nederland: Het Besluit inrichting en orde politieverhoor en de Beleidsregel van de Raad voor Rechtsbijstand getoetst aan Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving

  • S. van Berkum

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In 2013 werd Richtlijn 2013/48/EU aangenomen, waarin onder meer bepaald werd dat de raadsman daadwerkelijk en actief aan het verhoor moest kunnen deelnemen. Sinds 1 maart 2016 geldt ook in Nederland het recht op verhoorbijstand. In deze bijdrage heb ik onderzocht of het Besluit inrichting en orde politieverhoor en de Beleidsregel voor de Raad van de Rechtsbijstand voldoen aan de voorwaarde dat het recht op rechtsbijstand bij het politieverhoor, zoals dat is neergelegd in artikel 6 lid 3 sub c EVRM en in Richtlijn 2013/48/EU, ‘practical and effective’ moet zijn. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is. In deze thesis wordt onder andere uitgebreid de jurisprudentie van onder meer het EHRM, alsmede de rol van de advocaat en de nationale discussie rondom de implementatie van de Richtlijn besproken. Tenslotte heb ik, ter illustratie van mijn conclusie, een dertigtal mensen, waaronder een aantal leden van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten, gevraagd naar hun ervaring met de verhoorbijstand sinds de invoering daarvan in Nederland in 2016 en of de Richtlijn volgens hen juist geïmplementeerd is.
Date of Award8 Sep 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorMarelle Attinger (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Verhoorbijstand in Nederland: Het Besluit inrichting en orde politieverhoor en de Beleidsregel van de Raad voor Rechtsbijstand getoetst aan Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving
Berkum, S. V. (Author). 8 Sep 2017

Student thesis: Master's Thesis