Verkeerd verbonden?

: Een onderzoek naar hoe de bestuursrechter, de burgerlijke rechter en de Nationale ombudsman zich tot elkaar verhouden bij de beslechting van conflicten tussen de overheid en haar burgers en naar de toegang tot deze voorzieningen opdat de burger zichzelf adequater kan beschermen tegen overheidshandelen.

  • D.M.F. van Holfen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Als een burger zich in een conflict met een overheidsinstantie bevindt, kan hij zijn conflict – als het gaat om een besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb, voorleggen aan de bestuursrechter. Voor conflicten over andere overheidshandelingen, zoals feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen, kan hij naar de burgerlijke rechter óf naar de Nationale ombudsman. Door deze verbrokkelde rechtsbescherming is het voor een burger niet altijd duidelijk tot welke voorziening hij zich kan wenden als hij een conflict heeft met een overheidsinstantie. En dat terwijl rechtsbescherming adequaat – passend – hoort te zijn. Dat wil zeggen: dat de burger procedeert bij de voorziening waar hij zijn beoogde doel ook kan bereiken.

In dit onderzoek is ingegaan op hoe de drie bovengenoemde voorzieningen zich tot elkaar verhouden bij de beslechting van conflicten tussen de overheid en haar burgers. Daarnaast is aan de hand van in de literatuur aangedragen voorstellen bekeken hoe de toegang tot deze voorzieningen voor de burger kan worden verbeterd om te voorkomen dat hij aanklopt bij de ‘verkeerde’ instantie; de instantie waar hij zijn beoogde doel niet kan behalen.
Date of Award23 Jul 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Examinator) & Rolf Ortlep (Supervisor)

Keywords

  • Toegang
  • verbrokkelde rechtsbescherming
  • conflict burger-overheid zouden hier eigenlijk ook nog bij horen: bestuursrechter, burgerlijke rechter en Nationale ombudsman).
  • bestuursrechter
  • burgerlijke rechter
  • Nationale ombudsman

Cite this

Verkeerd verbonden?: Een onderzoek naar hoe de bestuursrechter, de burgerlijke rechter en de Nationale ombudsman zich tot elkaar verhouden bij de beslechting van conflicten tussen de overheid en haar burgers en naar de toegang tot deze voorzieningen opdat de burger zichzelf adequater kan beschermen tegen overheidshandelen.
van Holfen, D. M. F. (Author). 23 Jul 2019

Student thesis: Master's Thesis