Verplichte vaccinatie: buitenproportioneel of juist noodzakelijk?
: Grondrechten en verplichte vaccinatie tegen een gevaarlijke infectieziekte als COVID-19

Translated title of the thesis: Mandatory vaccination: disproportionate or precisely necessary?: Fundamental rights and mandatory vaccination against a dangerous infectious disease such as COVID-19
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bij een pandemie-uitbraak als COVID-19 moet de staat ingrijpen en maatregelen treffen om deze zoveel mogelijk in te dammen. Hierbij hoort een ingewikkelde afweging van conflicterende fundamentele grondrechten, belangen en gevolgen die er redelijkerwijze van verwacht kunnen worden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid overweegt vaccinatieplicht in scenario 4 en 5 (continue strijd en worst case) van de langetermijnstrategie van de overheid. Daarom is via juridisch-dogmatisch onderzoek van het geldende recht antwoord gezocht op de vraag: Is het juridisch mogelijk dat de Nederlandse overheid ‘verplichte vaccinatie’ tegen COVID-19 invoert als sprake is van scenario 4 en 5? Onderzocht is de infectieziektenbestrijding in Nederland, het Nederlandse vaccinatiebeleid tegen COVID-19, het juridisch kader voor vaccinatieplicht en in hoeverre het verplicht vaccineren tegen COVID-19 een noodzakelijke, proportionele en subsidiaire inbreuk is op de grondrechten tijdens scenario 4 en 5. Het antwoord is dat verplichte vaccinatie dan buitenproportioneel en niet-subsidiair is. Deze is niet bij wet voorzien en niet-noodzakelijk. Wel is het doel legitiem.
Date of Award16 Dec 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorTom Herrenberg (Supervisor) & Laurens van Apeldoorn (Examiner)

Keywords

  • vaccinatieplciht
  • COVID-19
  • Grondrechten
  • Langetermijnstrategie
  • Continuestrijdscenario
  • Worstcasescenario

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'