Verschil in Motivatie en Cognitieve Belasting bij studenten die Leren met een Kennisclip of een Tekst.
Een Vergelijkende Studie over Motivatie en Cognitieve Belasting bij Leren van een Kennisclip of een Geschreven Tekst bij Academische Studenten.

Translated title of the thesis: Difference in Motivation and Cognitive Load in Students Learning with a Knowledge Clip or a Text. A Comparative Study about Motivation and Cognitive Load between Learning from a Knowledge Clip or a Written Text on Academic Students.
  • Moira Braekevelt

Student thesis: Master's Thesis

Abstract


Het veranderende landschap van het hoger onderwijs maakt de weg vrij voor grotere hoeveelheden educatieve video’s die in of buiten het klaslokaal kunnen worden gebruikt. Deze evolutie biedt kansen voor innovatie en verbetering (Carmichael et al., 2018). Video’s worden regelmatig ingezet als multimediaal leermiddel omwille van de leervoordelen op vlak van aandacht en motivatie (Expósito et al., 2020). Bovendien kan het gebruik van educatieve video’s ook een positieve bijdrage leveren aan het prestatieniveau van studenten (Carmichael et al., 2018). Een thesiskring bestaande uit drie aparte onderzoeken heeft als doel na te gaan of studenten efficiënter leren via een kennisclip in vergelijking tot een tekst. Deze studie richt zich op het verschil in motivatie die studenten rapporteren en verkent of de inzet van kennisclips een educatief hulpmiddel kan zijn om de motivatie bij studenten te vergroten.
Verder wordt in dit onderzoek gekeken naar de leerresultaten, aangezien aangenomen wordt dat een hogere motivatie leidt tot een grotere volharding tijdens het leren en deze hogere volharding op zijn beurt dan weer resulteert in betere leerresultaten (Hanrahan, 1998). Daarom wordt in deze studie onderzocht of de motivatie een mediator is tussen het leermateriaal en het leerresultaat.
Tot slot wordt er in dit onderzoek gekeken naar cognitieve belasting. Het verlagen van de extraneous cognitive load zorgt vanuit cognitief perspectief voor geoptimaliseerd leermateriaal, maar vanuit motivationeel perspectief is er de vrees dat het leermateriaal dan niet langer interessant genoeg is om de aandacht van de lerende te trekken (Hidi & Harackiewicz, 2000). Daarom wordt ook gekeken naar een mogelijke samenhang tussen motivatie en leerresultaat en cognitieve belasting en motivatie.
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een experimenteel onderzoek (between-group design) binnen cursussen ‘Staatsrecht’ en ‘Dichter bij de Poëzie’ van de Open Universiteit in Nederland. Deelnemers uit deze cursussen kregen een aangepaste cursusomgeving in het leerplatform yOUlearn, waarin een identieke leerstofinhoud werd aangeboden, ofwel via een kennisclip ofwel via een tekst. Bij uitbreiding doorliepen ook Belgische rechtenstudenten als bijkomende deelnemers dit onderzoek. De motivatie werd gemeten door studenten te vragen een waardering uit te spreken over vier condities waaraan voldaan moet worden om studenten te motiveren: attention, relevance, confidence en satisfaction.
Gezien een extreem beperkt aantal deelnemers bij de cursus ‘Staatsrecht’, helemaal geen deelnemers bij de cursus ‘Dichter bij de Poëzie’ en een beperkt aantal deelnemers uit Belgische rechtenstudies was het in dit onderzoek niet mogelijk om hypotheses te toetsen en te aanvaarden of te verwerpen. Het is dan ook niet mogelijk om harde conclusies te formuleren of een eenduidig antwoord op de onderzoeksvraag te geven. Op basis van de beperkte verworven data en beperkte informatie die daaruit afgeleid kan worden, blijkt dat de studenten minder aandachtig waren als ze leerstof via een kennisclip aangeboden kregen, dan via een tekst. Beide leermiddelen, tekst en kennisclip, bleken studenten als redelijk gelijkwaardig te beoordelen op vlak van relevance. Op twee andere condities die samen met attention en relevance deel uitmaken van motivatie, namelijk confidence en satisfaction, waren de bevindingen bij de studenten van de Open Universiteit en de Belgische rechtenstudenten niet eenduidig. Op het vlak van motivatie als geheel lagen de resultaten bij de deelnemers met een tekst of de deelnemers met een kennisclip dan ook heel dicht bij elkaar en is het niet mogelijk hieromtrent een voorkeur uit te spreken.
Wat wel opviel, ondanks de beperkte data, was dat alle deelnemersgroepen een merkelijk hogere cognitieve belasting rapporteerden als ze een kennisclip kregen voorgeschoteld, ten opzichte van een tekst. Ook een duidelijk verschil was dat de score op leerresultaat in beide deelnemersgroepen een stuk hoger lag bij de studenten die studeerden met behulp van de tekst ten opzichte van de studenten met een kennisclip.
Date of Award18 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor)

Keywords

  • motivatie
  • educatieve video
  • kennisclips
  • teksten
  • leeropbrengsten
  • cognitieve belasting

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'