Voor de goede orde; naar een consumentgerichte klachtenprocedure in de advocatuur

  • Irma van Raaij

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Van een uniforme wettelijke definitie van het begrip consument blijkt geen sprake te zijn, noch op nationaal niveau, noch op Europees niveau. Het blijft dan ook de vraag hoe het begrip consument in relatie tot de advocaat moet of zal worden gedefinieerd. Er is geen Europese regeling terzake en op nationaal niveau bestaat er geen uniforme definitie. Wel blijkt uit de nationale en Europese definities dat er sprake moet zijn van een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit voor privédoeleinden. Van de besproken regelingen in dit onderzoek geeft alleen het Reglement van de Geschillencommissie Advocatuur een definitie: de consument is de cliënt, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een cliënt die zich met een juridisch probleem tot een advocaat wendt, verkeert in een afhankelijke positie. Hij doet een beroep op de deskundigheid en de betrouwbaarheid van een advocaat. Het feit dat de advocaat over een deskundigheid beschikt waarover de consument niet beschikt wordt aangeduid met informatieasymmetrie. Dit verschil in deskundigheid maakt het voor de consument moeilijk om te beoordelen of hij kwaliteit krijgt geleverd en of de prijs-kwaliteit verhouding juist is. Het is een complex geheel van verschillende instanties. Afhankelijk van het soort klacht dat men heeft is de deken, de tuchtrechter, de Geschillencommissie Advocatuur, de Raad van Toezicht of de civiele rechter bevoegd. Daarnaast moet de consument soms meerdere procedures volgen om zijn gelijk te halen. De algemene opvatting is dat dit systeem niet effectief is om een geschil te beslechten en dat hervorming van het klacht- en tuchtrecht noodzakelijk is. Voor de goede orde moeten die hervormingen ook niet te lang op zich laten wachten. De consument is erbij gebaat dat er een klachtenprocedure komt waarbij hij bij één instantie terecht kan voor alle soorten klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat, maar ook voor schadeclaims en geschillen over declaraties. Deze instantie moet als primaire doel hebben het belang van de consument te dienen. Daarnaast moet zij voor alle consument-klagers toegankelijk zijn en door middel van een duidelijke, eenvoudige, snelle en betaalbare procedure de klacht kunnen behandelen. Ik meen dat de Geschillencommissie Advocatuur die rol al deels vervult en kan vervullen. Zij beschikt over de deskundigheid en straalt, meer onafhankelijkheid uit dan de tuchtrechter. De Geschillencommissie Advocatuur moet dan ook zo spoedig mogelijk een wettelijke grondslag krijgen. Deelname van alle advocaten aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur moet verplicht worden. Daarmee vervallen de belangrijkste beperkingen van de huidige geschillenregeling. De vraag blijft wel of de regeling niet moet voorzien in een mogelijkheid tot hoger beroep.
Date of Award23 Aug 2007
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorAnka Ernes (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Voor de goede orde; naar een consumentgerichte klachtenprocedure in de advocatuur
Raaij, I. V. (Author). 23 Aug 2007

Student thesis: Master's Thesis