Voorspellen van ERP-implementatiesucces aan de hand van collectief leervermogen

 • J.P.(Joost) Groen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het doel en de bijdrage van deze studie is het ontwikkelen van een questionnaire waarmee ERPimplementatiesucces voorspeld kan worden aan de hand van het aanwezige collectief leervermogen in binnen organisaties. De bestudeerde literatuur beschrijft daarbij vier factoren aan de hand waarvan aanwezig collectief leervermogen binnen organisaties bepaald kan worden. Deze factoren zijn in het
  onderzoek gebruikt om collectief leervermogen meetbaar te maken en de relatie met ERPimplementatiesucces mee aan te tonen. Het gaat hierbij om de factoren ‘managerial commitment’, ‘systems perspective’, ‘openness and experimentation’ en ‘transfer and integration’. De voorspellende waarde van deze verschillende factoren van collectief leervermogen is middels het
  ontwikkelen en afnemen van een questionnaire onderzocht. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat collectief leervermogen beperkt kan worden gemeten aan hand van de ontwikkelde questionnaire, dat collectief leervermogen gebruikt kan worden om ERPimplementatiesucces mee te voorspellen en dat de questionnaire zinvol en bruikbaar is voor toepassing in de praktijk.

  Abstract
  The aim and contribution of this study is to develop a questionnaire with which ERP implementation success can be predicted based on the collective learning capacity present within organizations. The studied literature describes four factors that can be used to determine the collective learning capacity
  within organizations. These factors were used in the research to make collective learning capacity measurable and to show the relationship with ERP implementation success. This concerns the factors "managerial commitment", "systems perspective", "openness and experimentation" and "transfer
  and integration". The predictive value of these different factors of collective learning capacity has been investigated by developing and conducting a questionnaire. Based on this research, it can be concluded that collective learning ability can be measured to a limited extent based on the developed
  questionnaire, that collective learning ability can be used to predict ERP implementation success and that the questionnaire is useful and usable for practical application.
  Date of Award23 Jun 2019
  Original languageDutch
  SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Remco Schimmel (Supervisor)

  Keywords

  • ERP implementation success,
  • collective learning capacity
  • ERP
  • ERP-implementatiesucces
  • collectief leervermogen

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '