Waarom mag ik niet zelfstandig bij u aankloppen om mijn mening te geven edelachtbare rechter?

: Een onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen geboren in een informele relatie om de rechter te vragen het gezamenlijk gezag te wijzigen naar het eenhoofdig gezag in het licht van het IVRK en het EVRM

  • S. van Buuren

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Minderjarigen kunnen in het civiele procesrecht in beginsel niet zelfstandig in rechte opkomen. Zij moeten vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of een bijzondere curator. In beginsel, want minderjarigen geboren uit een formele relatie kunnen de rechter zelfstandig, op informele wijze, vragen het gezamenlijk gezag te wijzigen naar het eenhoofdig gezag (artikel 1:251a lid 4 BW). Minderjarigen waarvan de ouders hun informele relatie beëindigen, hebben deze mogelijkheid niet. Biedt de Nederlandse wet wel voldoende waarborgen aan minderjarigen geboren in een informele relatie om het gezag te wijzigen op grond van artikel 12 IVRK en artikel 8 juncto artikel 6 lid 1 EVRM? Daarnaast dringt de vraag zich op of de Nederlandse wetgever op grond van het IVRK en het EVRM voor minderjarigen geboren in een informele relatie, eenzelfde informele rechtsingang moet creëren, zoals aan minderjarigen geboren in een formele relatie wordt verschaft. Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse wet aan minderjarigen geboren in een informele relatie onvoldoende waarborgen biedt om te bewerkstelligen dat het gezamenlijk gezag wordt gewijzigd. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de wetgever op grond van de verdragen ook een informele rechtsingang moet creëren voor minderjarigen geboren in een informele relatie.
Date of Award24 Nov 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorWendy Guns (Supervisor) & Jan Willem Sap (Examinator)

Cite this

Waarom mag ik niet zelfstandig bij u aankloppen om mijn mening te geven edelachtbare rechter?: Een onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen geboren in een informele relatie om de rechter te vragen het gezamenlijk gezag te wijzigen naar het eenhoofdig gezag in het licht van het IVRK en het EVRM
Buuren, S. V. (Author). 24 Nov 2017

Student thesis: Master's Thesis