Wat beïnvloedt de intentie van docenten? Een onderzoek naar wat de gedragsintenties van docenten beïnvloed om aandacht te geven aan 21ste -eeuwse vaardigheden in het curriculum.

Translated title of the thesis: What influences the intent of teachers? A study of what affects the behavioral intentions of teachers to give attention to 21st-century skills in the curriculum.
 • Mark Lentink

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De laatste jaren zijn veel scholen, van het primair onderwijs tot het wetenschappelijk onderwijs, gestart met het herontwerpen van het curriculum. Aanleiding hiervoor is de transitie van een industriële samenleving naar een kennissamenleving. De toenemende invloed van technologie op de samenleving en de arbeidsmarkt zorgt er voor dat er nieuwe bedrijven en banen ontstaan die 10 jaar geleden nog niet denkbaar waren. Dit zorgt er voor dat in de toekomst andere vaardigheden gevraagd worden dan waar tot op heden in het onderwijs aandacht aan besteed wordt. Deze nieuwe vaardigheden worden zogenaamde 21ste -eeuwse vaardigheden genoemd. De vraag is of het onderwijs ook klaar is voor de transitie van de industriële samenleving naar een kennissamenleving? Om dit te achterhalen is het noodzakelijk om naar gedragsintenties van docenten met betrekking tot 21ste -eeuwse vaardigheden in het curriculum te kijken. Met dit onderzoek wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag wat de gedragsintenties van docenten beïnvloed om aandacht te geven aan 21ste -eeuwse vaardigheden in het curriculum. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: kan de gedragsintentie van docenten met betrekking tot 21ste -eeuwse vaardigheden zowel direct als indirect beïnvloed worden door middel van een bewustwordingssessie en in welke mate gebeurt dit? Om dit te onderzoeken is er gebruik gemaakt van de Self-determination theory van Ryan en Deci (2000) en de Theory of Reasoned Action van Fishbein en Ajzen (1975). Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er een controlegroep en een experimentele groep samengesteld. Beide groepen bestonden ieder uit twee docententeams van diverse zorgopleidingen. Zowel de controlegroep als de experimentele groep hebben eerst een voormeting gedaan. Vervolgens heeft de experimentele groep een bewustwordingssessie over 21ste -eeuwse vaardigheden gevolgd en hebben beide groepen een artikel gelezen over het nut van 21ste -eeuwse vaardigheden. Vervolgens is er een nameting afgenomen bij de controlegroep en de experimentele groep. Bij de analyses is gekeken naar het effect van de bewustwordingssessie, zowel direct als indirect, op de diverse variabelen van de Self-determination theory en de Theory of Reasoned Action in verhouding tot 21ste -eeuwse vaardigheden. Hieruit kwam naar voren dat er geen significante effecten te zien waren na de bewustwordingssessie. Ondanks dat er geen sprake was van significante resultaten kan er wel gesproken worden over praktische toepasbaarheid daar er wel zichtbare verschillen te zien zijn bij de nameting ten opzichte van de voormeting.
  Date of Award6 Nov 2018
  Original languageDutch
  SupervisorRob Martens (Supervisor)

  Keywords

  • 21ste -eeuwse vaardigheden
  • gedragsintentie
  • Self-determination theory
  • Theory of Reasoned Action

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '