‘We can no longer guarantee the security of your device’
: Het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat in internationaal opsporingsverband en het gebruik van bewijs in strafzaken

Translated title of the thesis: ‘We can no longer guarantee the security of your device’: The hack on end-to-end-encrypted messaging services like EncroChat in international investigation teams and the use of evidence in criminal law
  • M.S. Meijerink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het onderwerp van deze masterscriptie rechtsgeleerdheid (strafrecht) 2023 betreft heimelijke digitale opsporing, in het bijzonder het ontsleutelen van berichtendiensten zoals EncroChat in Europees samenwerkingsverband (Joint Investigation Teams) en het gebruik van de verzamelde gegevens als bewijs. De 26Lemont zaak, met in de hoofdrol Frankrijk en Nederland, wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt. Berichtendiensten zijn geliefd onder criminelen omdat berichten goed beveiligd zijn. De probleemstelling van dit onderzoek omvat de vraag in hoeverre deze opsporingsmethode in Joint Investigation Team verband en met name het bewijs dat daaruit voortvloeit rechtmatig en betrouwbaar bewijs is en in overeenstemming is met het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM. In het debat over de opsporing en voorkoming van misdrijven worden vanwege de aard van de misdrijven en de steeds uitbreidende internationale organisatie vaak de grenzen opgezocht. De vraag is of het massaal ontsleutelen als opsporingsmethode binnen de grenzen van het formele strafrecht opereert en of ons huidige juridische kader geschikt is voor zaken die moderniteit en internationalisering met zich meebrengen.
Date of Award4 Aug 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorEmile Kolthoff (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examiner)

Keywords

  • EncroChat
  • ontsleutelen
  • rechtmatig en betrouwbaar bewijs
  • artikel 6 EVRM
  • Joint Investigation Team
  • 26Lemont

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'