Wet stikstofreductie en natuurverbetering
: Een juridische analyse van het legalisatieprogramma PAS-meldingen en de partiële vrijstelling van de vergunningsplicht voor bouwactiviteiten

Translated title of the thesis: Nitrogen Reduction and Nature Improvement Act: A legal analysis of the PAS-notifications program of legalization and the partial exemption from the permit requirement for construction activities
  • Y.J. Trienekens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. De belangrijkste doelen van deze wet zijn het realiseren van een gunstige of – waar dat nog niet mogelijk is –verbeterde landelijke staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitattypen in de Natura 2000-gebieden, het bieden van een oplossing om uit de bouwimpasse te komen, zoals deze is ontstaan na de PAS-uitspraak en het bieden van rechtszekerheid aan bedrijven met activiteiten waarvoor ten tijde van het PAS geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De laatste 2 doelen hebben geleid tot artikel 2.9a Wnb (partiële bouwvrijstelling) en 1.13a Wnb (legalisatieprogramma). Getoetst is of deze artikelen in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Wsn en artikel 6 lid 3 en 4 Hrl. De artikelen zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van de Wsn, want er is geen sprake van vermindering van stikstofuitstoot en er wordt de PAS-melders nauwelijks rechtszekerheid geboden. De artikelen zijn eveneens in strijd met artikel 6 Hrl vanwege het ontbreken van een passende beoordeling (art. 2.9a Wnb) en de keuze van de wetgever om de legalisatie van de PAS-melders lager te prioriteren dan nieuwe activiteiten, waardoor de illegale situatie nog zeker enkele jaren blijft bestaan.
Date of Award24 Aug 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Wet stikstofreductie en natuurverbetering
  • Habitatrichtlijn
  • Wet natuurbeschermin
  • PAS-meldres
  • partiële bouwvrijstelling
  • legalisatieprogramma

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'