Wetsvoorstel ‘Varkens in Nood’: het varkentje gewassen?
: Een onderzoek naar het wetsvoorstel n.a.v. het Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in relatie tot het Verdrag van Aarhus.

Translated title of the thesis: Bill concerning 'Pigs in Need': has the pig been washed?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het wetsvoorstel 'Varkens in Nood' stelt wijzigingen voor van enkele artikelen in de Awb om het Nederlandse bestuursprocesrecht in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Aarhus. De wetgever stelt voor om het beroepsrecht aan niet-belanghebbenden toe te kennen in artikel 8:1 Awb en om het zienswijzevereiste uit artikel 6:13 Awb voor belanghebbenden niet meer toe te passen bij Aarhus-besluiten die zijn opgenomen in een nieuwe bijlage bij de Awb; de Regeling beroep aanzienlijke milieueffecten. Het wetsvoorstel voldoet naar de letter aan de vereisten die uit het Verdrag van Aarhus voortvloeien, maar er zijn kanttekeningen bij het voorstel te plaatsen. Zo kunnen niet-belanghebbenden gelet op de huidige toepassing van het relativiteitsvereiste inhoudelijk naar verwachting niets bereiken bij de bestuursrechter. Ook kunnen het bestuursorgaan en de bestuursrechter te maken krijgen met lastige afbakeningsvragen wat tot gevolg kan hebben dat procedures vertraging oplopen. Enkele aanbevelingen strekken ertoe de strijdigheid van het Nederlandse bestuursprocesrecht op alternatieve wijzen op te lossen. Bij handhaving van het huidige wetsvoorstel behoeft de toepassing van het relativiteitsvereiste bij Aarhus-besluiten wellicht aanpassing.
Date of Award7 Dec 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorRick Bronsema (Supervisor) & Sander Kole (Examiner)

Keywords

  • Verdrag van Aarhus
  • Aarhus-besluit
  • (Niet)-belanghebbende
  • Toegang tot de bestuursrechter
  • relativiteitsvereiste
  • zienswijzevereiste

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'