Wie beschermt het wild zwijn tegen het nulstandbeleid?

  • Dries Elskamp

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met de explosieve groei van het aantal wilde zwijnen in Nederland moet geconstateerd worden dat een nulstandbeleid voor wilde zwijnen niet langer effectief is. Het nulstandbeleid zoals dat in 1993 door het rijk is vastgesteld heeft niet kunnen verhinderen dat het wild zwijn inmiddels vaste voet aan de grond heeft gezet in meerdere natuurgebieden buiten de officiële en traditionele leefgebieden de Veluwe en de Meinweg. Volgens ecologen en biologen betreft het een natuurlijke herkolonisatie en zijn de ontstane populaties zelfstandig, in beginsel levensvatbaar en vitaal.
Nederlandse provincies staan niet te popelen om het wild zwijn meer leefruimte te bieden. Vraag is of het nulstandbeleid in juridische zin nog houdbaar is. Voor beantwoording van die vraag zijn internationale verdragen en Europese richtlijnen en uitgangspunten van belang. De centrale vraag in deze scriptie: ‘Is het Nederlandse nulstandbeleid voor het wild zwijn verdedigbaar in het licht van verplichtingen die voortvloeien uit verdragen, Europese Habitatrichtlijn en de Nederlandse Wet natuurbescherming?’
Natuurbeschermingsbeleid vraagt een genuanceerd en wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Angst, vooroordelen, schade, deelbelangen of traditie zijn niet langer beleidsbepalend. Andere normen zijn ervoor in de plaats gekomen: behoud en herstel van biodiversiteit, duurzaam gebruik en duurzame ontwikkeling en in het soortenbeleid staat de intrinsieke waarde van wilde dieren centraal. Binnen het concept van intrinsieke waarden is het nut van wilde dieren voor de mens niet meer bepalend voor de juridische status van het dier.
Binnen dat licht bezien ook is het nulstandbeleid achterhaald. Wilde zwijnen zijn beschermde dieren en eisen hun aandeel in natuur en landschap op en herstellen daarmee een historische en natuurlijke situatie. In plaats van een nulstandbeleid zou een wetenschappelijk onderbouwd beheer van ook nieuwe populaties wilde zwijnen op z’n plaats zijn.
Date of Award2018
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorRein de Wilde (Supervisor) & Hubertus Spoormans (Supervisor)

Keywords

  • natuur en milieu
  • wilde zwijnen
  • nulstandbeleid
  • herkolonisatie
  • afschot
  • verbindingszones

Cite this

Wie beschermt het wild zwijn tegen het nulstandbeleid?
Elskamp, D. (Author). 2018

Student thesis: Master's Thesis