Wijziging van arbeidsvoorwaarden in tijden van crisis.

Translated title of the thesis: Changing employment conditions in times of crisis.
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze masterscriptie is onderzocht in hoeverre het Nederlandse arbeidsrecht werkgevers in tijden van crisis (zoals de coronacrisis), de mogelijkheid biedt om de met zijn werknemers overeengekomen arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Uit het onderzoek is gebleken dat de werkgever, ongeacht welk wijzigingsmechanisme hij toepast, veelal aan het kortste eind trekt. Alternatieven als het aanwijzen van vakantie of deeltijdontslag bieden slechts in enkele gevallen soelaas. Ook zijn alternatieven uit de literatuur onderzocht, waaronder het voorstel van de Minister van SZW voor het invoeren van een nieuw wijzigingsregime, de Crisisregeling Personeelsbehoud. Het voorstel biedt aanknopingspunten om het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden in tijden van crisis te vereenvoudigen. Ik zie echter ook knelpunten, vooral in de concretisering van het toetsingskader en de beoordeling van de regeling. Mijn aanbeveling is om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en kritisch te blijven kijken naar de uitvoerbaarheid van de regeling.
Date of Award11 May 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Ton Lamers (Examiner)

Keywords

  • eenzijdige wijziging
  • arbeidsvoorwaarden
  • Art. 7:613 BW
  • coronacrisis
  • crisisregeling personeelsbehoud
  • wijzigingsvoorstel

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'