Zelfregulatie: Is het te Leren?
: Het Effect van een Zelfregulatietrainingsprogramma op de Mate van Zelfregulatie bij HRM-studenten in het HBO-Onderwijs.

Translated title of the thesis: Self-regulation: Can it be learned?: The Effect of a Self-Regulation Training Program on the Degree of Self-Regulation of HRM Students in Higher Professional Education.
 • Angelique Bikkers-van Nugteren

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Achtergrond
  De dynamische en veranderende beroepsomgeving vraagt van professionals om hier flexibel en op een creatieve manier mee om te kunnen gaan. Zelfregulerende vaardigheden kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De ontwikkeling van zelfregulatie gaat echter niet vanzelf en ondersteuning is hierbij gewenst.

  Doel
  Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken of de mate van zelfregulatie te vergroten is door middel van een onderwijsinterventie onder 2e jaars HRM-studenten in het hoger beroepsonderwijs.

  Deelnemers, Procedure en Onderzoeksontwerp
  In totaal deden 44 2e jaars HRM studenten vrijwillig mee aan het onderzoek. De studenten zijn voorafgaand ad random toegewezen aan 2 condities, een interventiegroep of een controlegroep. De interventiegroep volgde gedurende 4 weken 3 zelfregulatietrainingen welke gebaseerd waren op het Self-regulation Empowerment Program (SREP) van Cleary, Velardi, en Schnaidman (2017). De studenten uit de controlegroep maakten tijdens dezelfde periode zelfstandig 3 beroepenoriƫntatie opdrachten. Om te kunnen bepalen of de mate van zelfregulatie na de interventie vergroot was, zijn tijdens het onderzoek twee metingen gedaan: een voormeting (t0) en een nameting (t1). Via een MANOVA zijn de voormeting en de nameting van de 2 groepen op basis van 6 subschalen van zelfregulatie met elkaar vergeleken. De verschilscores tussen de voor- en nameting op basis van de 6 subschalen waren daarbij de afhankelijke variabelen met als between-subjects factor de onderzoeksgroep.

  Meetinstrumenten
  De voor- en de nameting zijn met behulp van een genormeerde vragenlijst Zelf-regulatie in leersituaties - self - report vragenlijst (SRS-SRL) (Toering, Elferink-Gemser, Jonker, van Heuvelen en Visscher, 2012) afgenomen. De vragenlijst, welke gebaseerd is op de zelfregulatietheorie van Zimmerman (2006), meet de 6 subschalen van zelfregulatie: planning, zelf-monitoring, zelfeffectiviteit, inzet, reflectie en evaluatie.

  Resultaten
  De MANOVA vertoonde geen significante verschillen tussen de twee groepen op de mate van zelfregulatie na interventie. Er bleek niet overduidelijk dat een SREP-interventie effect heeft gehad op de mate van zelfregulatie van 2e jaars HRM studenten. Er zijn eveneens geen significante verschillen aangetoond tussen de groepen voor wat betreft de 6 subschalen van zelfregulatie en in het bijzonder zelfreflectie.

  Conclusie
  Op basis van de resultaten van het onderzoek kan gesteld worden dat er geen effect gevonden is van de SREP-interventie op de mate van zelfregulatie. Er kan onvoldoende aangetoond worden dat een zelfregulatietrainingsprogramma in de huidige vorm en onder de huidige omstandigheden de mate van zelfregulatie of een van de subschalen onder tweedejaars HRM-studenten versterkt. Wel is een sterkere gemiddelde stijging gevonden van de mate van zelfreflectie van de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep. Deze gemiddelde stijging is echter niet substantieel genoeg om van significantie te spreken. Vervolgonderzoek is nodig om een mogelijke betekenisvolle relatie te kunnen vinden tussen een SREP-interventie en de mate van zelfreflectie.
  Date of Award31 May 2020
  Original languageDutch
  SupervisorRenate de Groot (Supervisor)

  Keywords

  • Zelfregulatie
  • zelfregulerende vaardigheden
  • hoger beroepsonderwijs
  • planning
  • zelfmonitoring
  • zelfeffectiviteit
  • inzet
  • reflectie en evaluatie
  • interventie

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '