Zelfregulerende vaardigheden en ervaringen van havo-1 leerlingen met het gebruik van Plenda als hulpmiddel bij het plannen en leren.

Translated title of the thesis: Self-regulating skills and experiences of havo-1 students by using Plenda as a tool for planning and learning
  • Christine Dirkse - Vreugdenhil

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Scholen vragen van adolescenten steeds meer zelfstandigheid bij het plannen van het huiswerk. Daarvoor zijn zelfregulatievaardigheden nodig, die bij jonge adolescenten nog niet volledig ontwikkeld zijn. Sommige scholen zetten daarom de planningsagenda Plenda in om leerlingen te helpen bij het plannen. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de relatie is tussen de zelfregulerende vaardigheden en de waardering voor en het gebruik van de Plenda. Ook wordt er gekeken of leerlingen de Plenda verschillend waarderen en gebruiken tijdens fysieke lessen of in tijden van onlineonderwijs door COVID-19.
37 leerlingen uit havo 1 van een Nederlandse Daltonschool die werken met de Plenda, vulden een vragenlijst in over hun mening over de Plenda en hun zelfregulatievaardigheden. Op grond van deze score zijn de leerlingen vervolgens verdeeld in focusgroepen van 3 tot 7 leerlingen. In de focusgroepen werd door middel van een semi-gestructureerd interview gesproken over de ervaringen met de Plenda en het effect daarvan op cognitieve regulatie, emotionele regulatie en gedragsregulatie.
Uit de vragenlijst blijkt een negatieve correlatie tussen de waardering voor de Plenda tijdens online onderwijs enerzijds en de totaalscore op executieve functies en de subcategorie metacognitie anderzijds. Bij post hoc analyse van de subcategorieën blijkt een significante correlatie met plannen en organiseren, ordelijkheid en netheid en taken afmaken. De waardering voor de Plenda bij fysieke lessen is alleen negatief gecorreleerd met de subcategorie taken af.
Uit de focusgroepen blijkt dat leerlingen vooral negatief zijn over de indeling van de Plenda. Met name weinig schrijfruimte ervaren ze als een probleem. Verder waarderen leerlingen de Plenda vooral als ze voor hun gevoel meer huiswerk hebben, zoals tijdens een toetsweek en tijdens online lessen. Leerlingen die positief zijn over de Plenda ervaren vooral dat deze overzicht geeft. Andere leerlingen ervaren juist meer stress door de Plenda en vinden hem totaal niet overzichtelijk; zij gebruiken hem dan ook niet of nauwelijks.
De bevindingen in het kwantitatieve onderzoek komen grotendeels overeen met eerdere onderzoeken naar interventies en programma’s voor executieve functies. Een verklaring voor het feit dat de Plenda niet door iedereen evenzeer gewaardeerd en gebruikt wordt, kan zijn dat de executieve functies van leerlingen niet altijd voldoende uitgedaagd worden, wat nodig is om die executieve functies te verbeteren. De lockdown en de daaropvolgende online lessen boden die uitdaging wel; dat leidde tot meer gebruik van de Plenda. Ook het gelijktijdig gebruik van een online huiswerkprogramma kan eraan bijgedragen hebben dat leerlingen het nut van een planningsagenda niet altijd ervaren. De resultaten van het kwantitatieve onderzoek kunnen een vertekend beeld geven door de kleine onderzoeksgroep, het feit dat leerlingen op het moment van invullen nog maar deels fysiek onderwijs volgden en de grote hoeveelheid regressieanalyses die zijn uitgevoerd. De focusgroepen waren vanwege de coronamaatregelen kleiner dan van tevoren gepland. Anderzijds maakt de consistentie in resultaten tussen het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek dit onderzoek sterk.

Date of Award18 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorRenate de Groot (Supervisor)

Keywords

  • zelfregulatie
  • executieve functies
  • planning

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'